அமைப்பு:

    ஆத்தூர் நகராட்சி 4-10-1886ல் ஊராட்சியாக தோற்றுவிக்கப்பட்டு 31-03-1965 வரை பேரூராட்சியாக இயங்கியது. பின்னர் இந்த நகரம் 1-4-1965ல் அரசானை எண்: 194 ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் உள்ளாட்சித்துறை, நாள் 17-1-1965-ன் படி 3ம் நிலை நகராட்சியாக தோற்றுவிக்கப்பட்டது. நகராட்சியின் வருவாய் உயர்வினாலும் மக்கள் பெருக்கத்தாலும் இந்த நகரம் அரசானை எண்: 194 நாள் 10-4-1970-ன் படி 16-4-1970 முதல் 2-ம் நிலை நகராட்சியாகவும், அரசானை எண்: 28 நாள் 4-1-1975ன் படி 1-4-1975 முதல், முதல் நிலை நகராட்சியாகவும் உயர்த்தப்பட்டு இதுவரை இயங்கி வருகிறது. நகராட்சி துவக்கத்தில் 10 வார்டுகளைக் கொண்ட இந்நகரம், 1969ல் 18 வார்டுகளும், 1986 முதல் 28 வார்டுகளும், தற்பொழுது 33 வார்டுகள் உள்ளன.

மொத்த வார்டுகள் 33
பெண் உறுப்பினர்கள் 11
ஆண் உறுப்பனர்கள் 22
மக்கள் தொகை 57,550
பெண்கள் 25,839
ஆண்கள் 25,711
மொத்தப் பரப்பளவு 27.62 ச.கி.மீ

எல்லை:

கிழக்கில் துலுக்கானுர், அம்மம்பாளையம், கல்லா நத்தம் பஞ்சாயத்துகளும், மேற்கில் நரசிங்கபுரம், தென்னங்குடிபாளையம் பஞ்சாயத்துகளும், வடக்கில் பட்டுமேடு பாரஸ்ட் மலையும், தெற்கில் பைத்தூர் பஞ்சாயத்தும் இதன் எல்லைகள். ஆத்தூர், முல்லைவாடி, நாராயணபுரம், சந்திரகி¡¢ ஆகியவை நகா¢ல் உள்ளடங்கியுள்ளது. இதன் பரப்பு 27.62 ச.கி.மீ.


 

 

 

 
Attur - Municipality Details
Municipality Attur
Region Salem
Grade Grade - I
Address 648,Salem Caddalore Main Road
Attur - 636102
 
Phone 640773
Fax 640317

 

Designation Phone(Off) Phone(Res)
Chairperson   640703 651005
Vice Chairperson   640703 650550
Commissioner   640317 640400
Municipal Engineer   640773 640719
Town Planning Officer   640773  
Revenue Officer      
Municipal Health Officer      
Population 63150
Area (Sq.Km.) 15
No.of.Streets 484
Length of Streets (Km) 66
Length of Water mains (Km) 74
Length of Sewer (Km) 40
Length of Open drains (Km) 54
No.of Public Fountains 221
No.of Assessed Houses 7549
No.of Water Supply Service Connection 4434
No.of Metered Service Connection 4434
No.of OHTs 5
No.of Staff for Water supply works 11
No.of Vehicles for Garbage Collection 16
No.of Mechanised Vehicles 7
No.of Sanitary Staff 235
No.of Dustbins 673
No.of Area of Dumping/Compost Yard 4
No.of Street Lights 2308
No.of Parks 1
No.of Schools 9
No.of Maternity Hospitals 2
No.of Other Hospitals/Dispensaries  
No.of Noon Meal Centres 35
Total No.of Staff 88
Total Revenue Collected (1999-2000) 6280840
Total Expenditure year 1999-2000 64253238