º¢Å¡Éó¾ º¢ó¨É¸û

±ó¿¢¨Ä¢Öõ ¯ñ¨Á §ÀÍí¸û.

Á¢¾Á¡¸×õ þÉ¢¨Á¡¸×õ §ÀÍí¸û.

§¾¨Å¸¨Çì ̨ÈòÐì ¦¸¡ûÙí¸û.

¾¢Õô¾¢Â¡¸×õ ºó§¾¡„Á¡¸×õ Å¡ú쨸 ¿¼òÐí¸û.

´ÕÅÕìÌõ ¾£íÌ ¦ºö¡¾£÷¸û.

ÁüÈÅ÷¸Ù¨¼Â ¯½÷¸¨Çô ÒñÀÎò¾¡¾£÷¸û.

±ø§Ä¡Ã¢¼Óõ «ýÀ¡¸ þÕí¸û.

00000

 

¸£¾¡º¡Ãõ

±Ð ¿¼ó¾§¾¡, «Ð ¿ýÈ¡¸§Å ¿¼ó¾Ð.

±Ð ¿¼ì¸¢È§¾¡, «Ð ¿ýÈ¡¸§Å ¿¼ì¸¢ÈÐ.

±Ð ¿¼ì¸ þÕ츢ȧ¾¡, «Ð×õ ¿ýÈ¡¸§Å ¿¼ìÌõ.

¯ýÛ¨¼Â¨¾ ±¨¾ þÆó¾¡ö? ±¾üÌ ¿£ «Ø¸¢ýÈ¡ö?

±¨¾ ¿£ ¦¸¡ñÎ Åó¾¡ö? «¨¾ ¿£ þÆôÀ¾üÌ

±¨¾ ¿£ À¨¼ò¾¢Õó¾¡ö, «Ð Å£½¡Å¾üÌ?

±¨¾ ¿£ ±ÎòÐì ¦¸¡ñ¼¡§Â¡, «Ð þí¸¢Õó§¾ ±Îì¸ôÀð¼Ð.

±¨¾ ¦¸¡Îò¾¡§Â¡, «Ð þí§¸§Â ¦¸¡Îì¸ôÀð¼Ð.

±Ð þýÚ ¯ýÛ¨¼Â§¾¡, «Ð ¿¡¨Ç  Áü¦È¡ÕÅÕ¨¼Â¾¡¸¢ÈÐ.

Áü¦È¡Õ ¿¡û «Ð §Å¦È¡ÕÅÕ¨¼Â¾¡Ìõ

 

þЧŠ¯Ä¸ ¿¢Â¾¢Ôõ,  ±ÉÐ À¨¼ôÀ¢ý º¡Ã¡õºÓÁ¡Ìõ.

00000

¦ÅüȢ¢ý øº¢Âõ

 

00000

 

Å¡ú쨸ìÌ §¾¨ÅÂ¡É ÀòÐ

 

 

00000

 

ÁÉì¸Å¨Ä¨Âô §À¡ì¸ ³óÐ ¸ð¼¨Ç¸û

 1. Á¸¢ú¡¸ þÕì¸ ¾¢ð¼Á¢¼×õ.
 2. À¢ÈÕìÌ ¯¾Åô ÀÆÌí¸û.
 3. «ýÈ¡¼õ ¯¼üÀ¢üº¢ ¦ºöÂ×õ.
 4. À¢Ã¸ºÁ¡É þ¼ò¾¢ø þÕì¸×õ.
 5. ÀÂÛûÇ À½¢¸¨Ç§Â §Áü¦¸¡ûÇ×õ.

 

00000

 

 Á¾õ ±ÐÅ¡É¡Öõ  ÁÉ¢¾ý  ¿øÄÅÉ¡¸ þÕì¸ §ÅñÎõ

 

ӾĢø Å½í¸ §ÅñÊ ¦¾öÅí¸û          - ¾¡ö, ¾ó¨¾

Á¢¸ Á¢¸ ¿øÄ ¿¡û                                            - þýÚ

Á¢¸ô¦Àâ ¦ÅÌÁ¾¢                                        - ÁýÉ¢ôÒ

Á¢¸×õ §ÅñÊÂР                                         - À½¢×

Á¢¸×õ §Åñ¼¡¾Ð                                        - ¦ÅÚôÒ

Á¢¸ô¦Àâ §¾¨Å                                           - ºÁ§Â¡ƒ¢¾ Òò¾¢

Á¢¸ ¦¸¡Ê §¿¡ö                                            - §Àᨺ

Á¢¸×õ ÍÄÀÁ¡ÉР                                         - ÌüÈõ ¸¡½ø

Á¢¸×õ ¸£úò¾ÃÁ¡É Å¢„Âõ                           - ¦À¡È¡¨Á

¿õÀì  Ü¼¡¾Ð                                               - žó¾¢

¬Àò¨¾ Å¢¨ÇÅ¢ôÀР                                  - «¾¢¸ §ÀîÍ

¦ºöÂì ܼ¡¾Ð                                             - ¯À§¾ºõ

¦ºö §ÅñÊÂР                                          - ¯¾Å¢

Å¢Äì¸ §ÅñÊÂР                                         - Å£ñ Ţš¾õ

¯Â÷×ìÌ ÅÆ¢                                                 - ¯¨ÆôÒ

¿ØŠŢ¼ìܼ¡¾Ð                                        - Å¡öôÒ

À¢Ã¢Âì ܼ¡¾Ð                                               - ¿ðÒ

ÁÈì¸ì ܼ¡¾Ð                                              - ¿ýÈ¢

 

00000

 

¦ÅüÈ¢ôÀʸû ³óÐ

 

 1. ¦ÅüÈ¢ §ÅñÎõ ±ýÈ ¦ÅÈ¢Ô¼ý ÜÊ ¯¨ÆôÒ.
 2. ¦ÅüȢ측¸ò ¾¡ý ¦ºöÔõ ¦ºÂø¸Ç¢ý  Á£¾¡É «¨ºì¸ ÓÊ¡¾ ¿õÀ¢ì¨¸.
 3. À¢Ãɸ¨ÇÔõ ±¾¢÷ôÒ¸¨ÇÔõ ¾¡íÌõ ¸ÊÉÁ¡É ÁÉõ.
 4. þÐ §À¡Ðõ ±ýÚ ¿¢¨É측¾ ¯ûÇõ.
 5. àíÌõ  §À¡Ð ܼ ¸ñ¸¨Ç Å¢ðÎ «¸Ä¡¾ Äðº¢Âì¸É×.

 

00000

 

¦¼ý„¨É ¾Å¢÷ìÌõ Өȸû

 

¾¢ÉÓõ «¨ÃÁ½¢ §¿Ãõ ¾¢Â¡Éò¾¢ø ®ÎÀ¼Ä¡õ.

¿¡õ ¯ñÎ ¿õ §Å¨Ä ¯ñÎ ±ýÚ þÕóРŢÎÅÐ.

«Îò¾Å÷ À¢ÃÉ¢ø §¾¨Åô Àð¼¡ø ´Æ¢Â ¾¨Ä¢¼¡Áø þÕì¸Ä¡õ.

±¨¾Ôõ ‘§¼ì þð ®…¢’ ӨȢø ±ÎòÐì ¦¸¡ûÇ¡õ.

±øÄ¡ ÅüÈ¢Öõ ´Õ ¸ðÎÀ¡Î¼ý þÕì¸Ä¡õ.

À¢Èâ¼ý º¢Ã¢òÐ §ÀºÄ¡õ.

ÁÉÐìÌ À¢Êò¾ÅÕ¼ý §ÀºÄ¡õ.

±øÄ¡ÅüÈ¢Öõ ÁüÈÅ÷¸ÙìÌ ´òШÆò¾¡ø ¦¼ý„¨É ¾Å¢÷ì¸Ä¡õ.

§¸¡Àõ, ¬ò¾¢Ãõ þÃñ¨¼Ôõ ¾¨Ä Óظġõ.

À¢Èâ¼õ ÌüÈõ ¸¡½¡Áø þÕì¸Ä¡õ.

¯Ãì¸ §Àº¡Áø þÕì¸Ä¡õ.

þÉ¢¨ÁÂ¡É þ¨º¨Âì §¸ð¸Ä¡õ.

 

            Á¸¢ú ²üÀð¼¡ø «¾¢¸õ Á¸¢Æ¡ÁÖõ, Ðì¸õ ²üÀð¼¡ø «¾¢¸ Ðì¸ôÀ¼¡ÁÖõ þÕóÐ, ¸¼×û ¿ÁìÌ ¦¸¡Îò¾ þó¾ ¯¼¨Ä §¿¡Â¢ýÈ¢ ¬§Ã¡ì¸¢Âòмý ¦¼ý„¨É ̨ÈòÐ À¡Ð¸¡ôÀ¨¾ ¿õ ¸¼¨Á¡¸ ¦¸¡ûÇÄ¡§Á.

 

00000

 

ܼ¡¾Ðõ ÜÎÅÐõ

 

“§Àø À¼À¼ôÒ Ü¼¡Ð; ¸¡Ã¢Âõ ¨¸ ÜÎõ.

¾üÒ¸ú ܼ¡Ð; À¢È÷ Á¾¢ôÒ ÜÎõ.

À¢ÈÕìÌ ¾£¨Á ¦ºöÂìܼ¡Ð; ¯í¸ÙìÌ ¿ý¨Á ÜÎõ.

Á¨ÉÅ¢¨Â þ¸Æì ܼ¡Ð; Á¨ÉŢ¢ý «ýÒ ÜÎõ.

À¼¡§¼¡Àõ ܼ¡Ð; ¦ºøÅõ ÜÎõ.

§¸¡û ¦º¡øÄìܼ¡Ð; ¿øÖÈ× ÜÎõ.

«¾÷Áõ ܼ¡Ð; Òñ½¢Âõ ÜÎõ.

«îºõ ܼ¡Ð; ¾ýÉõÀ¢ì¨¸ ÜÎõ.

ÌÎõÀò¾¡÷ Á£Ð ¬¾¢ì¸õ ܼ¡Ð; «¨Á¾¢Â¡É Å¡ú× ÜÎõ.

¬¨º ܼ¡Ð; Ä¡Àõ ÜÎõ.

 

00000

 

¯í¸¨Ç ¯Â÷ò¾¢ì ¦¸¡ûÇ ¿£í¸û ÅÇ÷òÐ즸¡ûÇ §ÅñÊ ÀñÒ¸û

 

 1. «¨ºì¸ ÓÊ¡¾ н¢îºø.
 2. Í ¸ðÎôÀ¡Îõ  ¾ýÉõÀ¢ì¨¸Ôõ.
 3. ¿£¾¢ ÀüȢ Ññ½È¢×.
 4. ÓʦÅÎôÀ¾¢ø ÁÉ ¯Ú¾¢
 5. ¦¾Ç¢Å¡É ¦¾¡¨Ä §¿¡ìÌ.
 6. §¿÷ò¾¢Â¡É ¾¢ð¼Á¢¼ø.
 7. §¾¨ÅìÌ «¾¢¸Á¡É ¸ÊÉ ¯¨ÆôÒ.
 8. ÀÆÌžüÌ þɢ ÍÀ¡Åõ.
 9. Àâ×õ, ÒâóÐ ¦¸¡ûǾÖõ.
 10. Å¢Ãø ѽ¢Â¢ø Å¢ÅÃí¸û.
 11. ÓØ ¦ºÂÖìÌõ ¦À¡Úô§ÀüÌõ ¾ý¨Á.
 12. ÁüÈÅ÷¸Ù¼ý ´òШÆôÒ.

00000

 

¯í¸¨Ç ¯Â÷ò¾¢ì¦¸¡ûÇ ¯í¸ÙìÌ þÕì¸ì ܼ¡¾ ̽í¸û.

 

 1. §¾¨ÅÂ¡É ¾¸Åø¸¨Çò ¾¢ÃðΞ¢ø ¾¢È¨Á¢ýɨÁ.
 2. ±Ç¢¨ÁÂ¡É À½¢¸¨Ç ¦ºöž¢ø ܼ Å¢ÕôÀÁ¢ý¨Á.
 3. Á¾¢ôÒ ¸¢¨¼ì¸ §ÅñÎõ ±ýÈ ±¾¢÷À¡÷ôÒ.
 4. ¾ÉìÌ ¸£§Æ §Å¨Ä ¦ºöÀÅ÷¸Ç¢ý ¾¢È¨Á¨Âô ÀüÈ¢ ÀÂõ.
 5. ¸üÀ¨É ÅÇõ þøÄ¡¨Á.
 6. Í¿ÄÁ¡É §À¡ìÌ.
 7. «¾¢¸¡Ã §À¡¨¾.
 8. ¿õÀ¢ì¨¸ò Чá¸õ ¦ºö¾ø.
 9. ‘«¾¢¸Ã’ Á¢Ãð¼ø.
 10. Àð¼òÐìÌõ «¾¢¸¡ÃòÐìÌõ «¨ÄÅÐ.

 

00000

                  

§Å¨Ä ¦ºöÔí¸û

 

00000

 

¨¸Â¢ø ±ô§À¡Ðõ À½õ þÕì¸ §ÅñÎÁ¡?

 

 1. ¿ÁÐ ÅÕÁ¡Éò¾¢ø ´Õ º¾Å¢¾Á¡ÅÐ Á¡¾ò¾¢ý ¸¨¼º¢ ¿¡Ç¢ø ¨¸Â¢ø þÕì¸ §ÅñÎõ.
 2. ¿õ ÅÕÁ¡Éò¾¢ø þÕÀÐ º¾Å£¾Á¡ÅÐ §ºÁ¢ì¸ §ÅñÎõ.
 3. Á¡¾ò¾¢ý Ó¾ø ¦ºÄ× §ºÁ¢ôÀ¾¢ø ¾¡ý þÕì¸ §ÅñÎõ.
 4. ¿¡õ ¦ºÄÅÆ¢ôÀ¨¾ ºÃ¢Â¡¸ ¸½ì¦¸Ø¾¢ §¾¨ÅÂüÈ ¦ºÄ׸û ±¨Å ±ýÚ ¸ñÎ À¢Êì¸ §ÅñÎõ.
 5. ¿¡õ ¦ºÄÅÆ¢ìÌõ ´ù¦Å¡Õ ¨Àº¡×ìÌõ ¸½ìÌ þÕì¸ §ÅñÎõ.
 6. ¿ÁìÌò §¾¨ÅÂ¡É ¦À¡Õð¸¨Ç Å¡í¸¦ÅýÚ ¾É¢ …¢Šð ¾Â¡÷ ¦ºö¾ À¢ÈÌ «¨¾ ¸¨¼Â¢ø ¦Ã¡ì¸õ ¦¸¡ÎòÐ Åí¸ §ÅñÎõ.
 7. ¿¡§Á §¿Ã¢ø ¦ºýÚ ¦À¡Õû Å¡í¸ô ÀƸ §ÅñÎõ.
 8. ±ó¾ ¸¨¼Â¢Öõ ¸¼ý ¸½ìÌ Ü¼¡Ð. ¾Å¨É Ó¨ÈÔõ ¬¸¡Ð.

 

00000

Å¡úÅ¢ø Àââý Á¸¢ú «¨¼Â

 

 1. ¿ýÈ¡¸ àí¸¢ ±Æ §ÅñÎõ.
 2. ¿ýÈ¡¸ Àº¢òÐ «Ç§Å¡Î ¯ñ½ §ÅñÎõ.
 3. ±¾üÌõ ±Ã¢îºø À¼ìܼ¡Ð.
 4. «Ç×ìÌ Á£È¢ «Æ×õ ܼ¡Ð «Ç×ìÌ Á£È¢ º¢Ã¢ì¸×õ ܼ¡Ð.
 5. ¿ñÀ÷¸¨ÇÔõ, ¯È׸¨ÇÔõ ¸ñÎ ´Ðí¸ì ܼ¡Ð.
 6. «Ç×ìÌ Ì¨ÈÅ¡¸×õ §Àº ܼ¡Ð. «Ç×ìÌ «¾¢¸Á¡¸×õ §Àºì ܼ¡Ð.
 7. ±ó¾ Å¢„Âò¾¢Öõ «Äðº¢ÂÁ¡¸ §Àºìܼ¡Ð.
 8. ÀÕÅò¾¢ü§¸üÈ ¿¢¨ÈÅ¡¸ þýÀò¨¾ «ÛôÀÅ¢ì¸ §ÅñÎõ.

 

00000

 

¦ÅüÈ¢ìÌ À¾¢¦ÉðÎô Àʸû

 

 

00000

Å¡ú쨸 øº¢Âõ

 

º¢Ã¢ô¾üÌ §¿Ãõ ´ÐìÌí¸û

                        «Ð þ¾Â¾¢ý þ¨º

º¢ó¾¢ôÀ¾üÌ §¿Ãõ ´ÐìÌí¸û

                        «Ð ºì¾¢Â¢ý þÕôÀ¢¼õ

Å¢¨Ç¡¼ §¿Ãõ ´ÐìÌí¸û

                        «Ð þǨÁ¢ý øº¢Âõ

ÀÊì¸ §¿Ãõ ´ÐìÌí¸û

                        «Ð «È¢Å¢ý °üÚ

¿ðÒìÌ §¿Ãõ ´ÐìÌí¸û

                        «Ð ÀÄòÐìÌ ¬¾¡Ãõ

¯¨ÆìÌ §¿Ãõ ´ÐìÌí¸û

                        «Ð ¦ÅüȢ¢ý þøº¢Âõ

Á¨ÉÅ¢ Áì¸ÙìÌ §¿Ãõ ´ÐìÌí¸û

                        «Ð Á¸¢ú¢ý þøº¢Âõ

 

00000

 

Ó¾ý Ӿġ¸ ¦¾¡Æ¢ø ¦¾¡¼í¸ ÀòÐ ÌÈ¢ôÒ¸û

 

 1. ¯í¸Ù¨¼Â ±ø¨Ä ±ýÉ ±ýÀ¨¾Ôõ, ±¾¢÷ ¦¸¡ûÇ ÓÊ¡¾Åü¨È ¾£÷Á¡É¢òÐì ¦¸¡ûÙí¸û.
 2. ¯í¸û ¦º¡ó¾ «ÛÀÅõ, ¾¢È¨Á, ¾É¢ò ¾¢Èý ¬¸¢ÂÅü¨È Á¾¢ôÀ¢ðÎì ¦¸¡ûÙí¸û
 3. ¯í¸û ¦º¡ó¾ ¦ºøÅ¡ìÌ «øÄÐ ¦¾¡Æ¢ø ¦¾¡¼÷Ò¸û ±ó¾ «ÇÅ¢üÌ Åí¸¢Â¢¼Á¢ÕóÐ ¸¼ý ¦ÀÈ ±ÐÅ¡¸ þÕìÌõ ±ýÀ¨¾ º¢ó¾¢Ôí¸û.
 4. º¢ì¸ÉÁ¡¸ ¦ºÄÅ¢ðÎ ¦ÁøÄ ¦ÁøÄ ÅÇà ŢÕõÒí¸û.
 5. ¯í¸Ù¨¼Â Å¡Ê쨸¡ÇÕìÌ §¿ÃÊ¡¸ ¦ºÄ× ¦ºö ŢÕõÒí¸û.
 6. ¾ÅÚ ¯½÷óÐ ¾¢Õò¾¢ì ¦¸¡ñÎ «Îò¾ þÄ쨸 §¿¡ì¸¢ ¿¸Õí¸û.
 7. ¿øÄ ¿ñÀ÷¸Ç¢¼Á¢ÕóÐ ÅÕõ ±¾¢÷Á¨ÈÂ¡É ¸ÕòÐì¸¨Ç º¢ó¾¢òÐô À¡Õí¸û.
 8. Åí¸¢Ô¼ý ¿øÄ ¯È¨Å ¨ÅòÐì ¦¸¡ûÙí¸û.
 9. ¸½ì¸¢Âø, ¸½¢ô¦À¡È¢ ¬¸¢ÂÅüÈ¢ø «ÊôÀ¨¼ô À¢üº¢ ¦ÀÚí¸û.
 10. ¬ì¸â÷ÅÁ¡É «È¢×¨Ã¸ÙìÌ ±ýÚõ Á¾¢ôÀÇ¢Ôí¸û.

 

 

00000

 

¦ÅüȢ¢ý þøº¢Âõ

 

            «ýÒ ¸¡ðÎ

¬É¡ø «Ê¨Á¡¸¢Å¢¼¡§¾

            þÃì¸í¸¡ðÎ

¬É¡ø ²Á¡óÐ §À¡¸¡§¾

            À½¢Å¡ö þÕ

¬É¡ø §¸¡¨Æ¡ö þ᧾

            ¸ñÊôÀ¡ö þÕ

¬É¡ø §¸¡ÀôÀ¼¡§¾

            º¢ì¸ÉÁ¡ö þÕ

¬É¡ø ¸ïºÉ¡ö þ᧾

            ÍÚÍÚôÀ¡ö þÕ

¬É¡ø À¾ð¼ôÀ¼¡§¾

            ¾÷Áõ ¦ºö

¬É¡ø ¬ñÊ¡¸¢Å¢¼¡§¾

            ¦À¡Õ¨Çò §¾Î

¬É¡ø §ÀᨺôÀ¼¡§¾

            ¯¨Æô¨À ¿õÒ

¬É¡ø ¸¼×¨Ç ÁÈóРŢ¼¡§¾

 

00000

 

 

¦ÅüÈ¢ôÀʸû

 

Å¡úÅ¢ý §ÅüÈ¢ìÌ ÅÄ¢¨ÁÂ¡É «Åº¢ÂÁ¡É

ÌȢ째¡û¾¡ý «Êò¾Çõ.

            Å¡úÅ¢ý ¦ÅüÈ¢Ôõ, §¾¡øÅ¢Ôõ ¿õ ¨¸Â¢ø

            ¾¡ý «¼í¸¢ÔûÇÐ.

 

Å¡ú¨Å ͨÅ¡¸×õ, ͨÁ¡¸×õ Á¡üÚÅÐ ¿õ

¨¸Â¢ø ¾¡ý ¯ûÇÐ.

           

¾ýÉõÀ¢ì¨¸ ¯¨¼§Â¡÷ Á¸¢úÔõ, ¦ÅüÈ¢Ôõ

            «¨¼¸¢È¡÷¸û.

 

¬ÆÁ¡É ¿õÀ¢ì¨¸ ¬ÄÁÃò¨¾ Å¢¼ ÅÖÅ¡ÉÐ.

 

            ±ó¾ À½¢¨ÂÔ§Á ´Õ ºÅÄ¡¸ ²üÚ ¾¢ÈõÀ¼

            ¦ºöÔí¸û. ¦ÅüÈ¢ ¿¢îºÂõ.

 

¬Ô¾í¸¨ÇÔõ, ¯¼ø ÅÄ¢¨ÁÔõ Å¢¼ «È¢×ì

Ü÷¨Á§Â ¦ÅüÈ¢ìÌ ÅÆ¢¸¡ðÎõ.

 

            ¾¨¼¨Âì ¸ñÎ ¾Âí¸¡Áø, ÒÄõÀ¡Áø

            ¦¾¡¼÷óÐ ÓÂüº¢ ¦ºö¾¡ø ¦ÅüÈ¢ ¿¢îº¢Âõ.

 

¸Î¨Á¡¸ ¯¨ÆôÀ¨¾ Å¢¼ ¾¢È¨Á¡¸ ¯¨ÆôÀ§¾

¦ÅüÈ¢ìÌ ÅÆ¢¸¡ðÊ¡Ìõ.

 

            ´ý¨È «¨¼Â ¸É× ¸¡ñ§À¡õ, ¸É× ¿ÉÅ¡¸

            ¾¢ð¼Á¢Î§Å¡õ, ¦ÅüÈ¢ ¦Àڧšõ.

 

ÌÈ¢ôÀ¢ð¼ À½¢Â¢ø ÁðÎõ ¾¢ð¼Á¢ðÎ, «ôÀ½¢ìÌ

§¾¨ÅÂ¡É §¿Ãò¨¾Ôõ, ¯¨Æô¨ÀÔõ ´Ð츢ɡø

¦ÅüÈ¢ ¿¢îºÂõ.

 

            º¢Ú º¢Ú §¾¡øÅ¢¸û ¯ñ¨Á¢ø «ÛÀÅí¸û

¾¡ý. «Åü¨È§Â ¦ÅüÈ¢ô Àʸðθǡ¸

«¨ÁòÐ즸¡ñÎ ÀÊôÀÊ¡¸ Óý§Éڧšõ.

 

00000

 

 

¦¾¡Æ¢Ä¢ý ¦ÅüÈ¢ìÌ «ÊôÀ¨¼

 

00000

 

þǨÁ¡ö þÕì¸ ³óÐ ÅÆ¢¸û.

 

 

 

00000

 

þǨÁ¡ö þÕì¸

 

 1. º¢¸¦Ãð À¢Êò¾¡ø §¾¡Ä¢ø ÍÕì¸õ Å¢Øõ. º¢¸¦Ãð  À¢ÊôÀ¨¾ ¯¼§É ¿¢ÚòÐí¸û.
 2. ¾¢ÉÓõ ¿ýÈ¡¸ò àíÌí¸û. ÓÊó¾¡ø À¸Ä¢ø ܼ º¢Ä ¿¢Á¢¼í¸û àí¸Ä¡õ. ¿õÀ¢¼õ ´Õ ¸õÀ£Ã §¾¡üÈõ ¯ñ¼¡Ìõ. ÍÚÍÚôÀ¡¸ þÂí¸×õ §¾¨ÅôÀÎõ ºì¾¢¨Â àì¸õ ¾Õ¸¢ÈÐ.
 3. ¸Î¨ÁÂ¡É §Å¨Ä¸Ç¢ø þÕóÐ ´Õ ¿¡¨ÇìÌ þÃñÎÓ¨È þ¨¼§Å¨Ç ¾¡Õí¸û.
 4. ¾ñ½£¨Ã ¾¡Ã¡ÇÁ¡¸ «ÕóÐí¸û. ̨Èó¾ ´Õ ¿¡¨ÇìÌ ±ðÎ ¼õÇ÷ ¾ñ½£Ã¡ÅÐ ÌÊÔí¸û, þ¾üÌ Ì¨ÈÅ¡¸ì ÌÊò¾¡ø §¾¡Ä¢ø ÍÕì¸õ ¯ñ¼¡Ìõ.
 5. ºò¾¡É ¯½×õ «¨¾î º¡ôÀ¢Îõ Ó¨ÈÔõ Ó츢ÂÁ¡É Å¢„Âõ. ¿ÁÐ ¯¼ø ±ýÀÐ µ÷ ±Ã¢Ôõ þÂó¾¢Ãõ. «¾ü§¸üÈÀÊ ¾£É¢ §À¡¼¡ Å¢ð¼¡ø «Ð Àؾ¡¸¢Å¢Îõ.
 6. Àî¨ºì ¸¡ö¸È¢¸¨Ç ÌÈ¢ôÀ¡¸ ¸£¨Ã, Ó𨼧¸¡Š, ¸¡Ä¢·ôÇÅ÷, ÁüÚõ ÀÆí¸¨Ç ¯í¸û ¯½Å¢ø «Êì¸Ê §º¡÷òÐì ¦¸¡ûÙí¸û.
 7. ±ñ¦½Â¢ø ÅÚò¦¾Îò¾ ¯½× Ũ¸¸¨Ç «È§Å ¾Å¢÷òРŢÎÅÐ ¿øÄÐ.
 8. ãýÚ §Å¨Ç «¾¢¸Á¡¸ º¡ôÀ¢ÎŨ¾Å¢¼, «§¾ «Ç× ¯½¨Åô À¸¢÷óÐ ³óÐ «øÄÐ ¬Ú §Å¨Ç¡¸î º¡ôÀ¢ÎÅÐ ¿øÄÐ.
 9. ¯¼ø ÅÇ÷ìÌ §¾¨ÅÂ¡É ¨Åð¼Á¢ý¸¨Ç ¯½Å¢Ä¢ÕóÐ ¦ÀÈò ¾¢ð¼Á¢Îí¸û. Íñ½¡õÒ ºòÐ, ¨Åð¼Á¢ý ‘Ê’ §À¡ýÈÅü¨Èô  À¡ø, ¾Â¢÷, ¦Åñ¨½ö, ¦¿ö, ÀÂ¢Ú Å¨¸¸Ç¢Ä¢ÕóÐõ ¨Åð¼Á¢ý ‘²’ ºò¨¾ Óð¨¼, §¸Ãð, Á£ý ¬¸¢ÂÅüȢĢÕóÐõ ¦ÀÈÄ¡õ.
 10. ÓÊó¾Å¨Ã ¯¼üÀ¢üº¢ ¦ºö §ÅñÎõ. ¿¼ôÀÐ, ¿£óÐÅÐ, ¦¼ýÉ¢Š ¬ÎÅÐ §À¡ýÈ À¢üº¢¸Ç¡ø ¯í¸û þ¾Âõ ÅÖô¦ÀÚõ.
 11. ºì¸¨Ã, ¯ôÒ «ÇÅ¡¸ þÕôÀÐ «Åº¢õ.
 12. ¯í¸û ±¨¼ «¾¢¸Ã¢òÐÅ¢¼¡Áø ¸ðÎôÀ¡Î¼ý ¨ÅòÐ즸¡ûÙí¸û. ³õÀÐ ÅÂÐìÌ §Áø ¦¸¡ïºõ ±¨¼ ÜÊÉ¡Öõ ÀÚ¢ø¨Ä. «¾ü¸¡¸ ¯¼¨Äì ¸ðÎôÀÎò¾ §ÅñÎõ ±ýÚ ¾¢Ë¦ÃýÚ ÀðÊÉ¢ §À¡ð¼¡ø §¾¡ø, ¿ÃõÒÁñ¼Äõ §À¡ýȨŠÀ¡¾¢ì¸ôÀÎõ.
 13. ¸Å¨Ä¸¨Ç ¯¾È¢ò ¾ûÇ¢ ±ô§À¡Ðõ Á¸¢úº¢Ô¼É¢Õì¸ ÓÂÖí¸û.
 14. ¸üÀ¨É ÅÇòмý ÜÊ ´Õ ¦À¡ØЧÀ¡ì¨¸ ¯í¸Ç¢¼õ ÅÇ÷òÐì ¦¸¡ûÙí¸û.

 

00000

 

¸ÅÉ¢ì¸ §ÅñÊ Ţ„Âõ

 

 

00000

 

Å¡ú¨¸ô À¡¨¾Â¢§Ä.....

 

¾¢ÉºÃ¢ ¿¢¨É׸Ǣø, ¾¢ÉºÃ¢ ¿£í¸û ºó¾¢ìÌõ ÁÉ¢¾÷¸Ç¢¨¼§Â ¿£í¸û ±ôÀÊ ¿¼óÐ ¦¸¡û¸¢È£÷¸û ±ýÀ¨¾ ¾ý ¯í¸û Å¡ú쨸ô À¡¨¾¨Âò ¾£÷Á¡É¢ìÌõ Å¢„Âí¸Ç¡¸ «¨Á¸¢ýÈÐ.

 

¸ñ½¢Âòмý, ¸Õ¨½Ô¼ý ¿¼óÐ ¦¸¡ûÇ ÀƸ¢ì¦¸¡ñ¼¡ø ÀÄ ¸¡Ã¢Âí¸¨Ç ¿£í¸û ±Ç¢¾¢ø º¡¾¢ì¸Ä¡õ. ¯í¸û ÍüÈÓõ, ¯üÈÓõ ¯í¸ÙìÌ ¯¾Å¢ ¦ºöÐ, ¯í¸û ÅÇ÷ìÌ ¯ÚШ½Â¡¸ þÕìÌõ.

 

¯í¸û Å¡ú쨸¢ø ¿£í¸û ºó¾¢ìÌõ ´ù¦Å¡ÕÅÕ§Á ¯í¸ÙìÌ ´Õ À¡¼ò¨¾ ¿¼ò¾§Å ¯í¸Ù¼ý ÀÆ̸¢ýÈÉ÷ ±ýÈ ±ñ½õ ¯í¸ÙìÌ ÅçÅñÎõ.

 

¯í¸¨Ç ±¾¢÷§¿¡ìÌõ, ¯í¸¨Çò ¾¡ñÊ ¦ºøÖõ ´ù¦Å¡ÕÅâ¼Óõ ¸Õ¨½Ô¼Ûõ, º¢§¿¸Á¡¸×õ ¿¼óР ¦¸¡ñ¼¡ø, «ó¾ ¿¢Á¢¼ò¾¢ø ¸¢¨¼ìÌõ ºó§¾¡„õ ²Ã¡Çõ. ¯í¸û ÁÉ¢¾ò ¾ý¨Á¨Â §¾¡ÖâòÐì ¸¡ðÎõ ̽í¸û þ¨Å.

 

¸ûÇÁ¡¸, ¸À¼Á¡¸ô §Àº¢ º¢Ã¢òÐ, ¾ü¸¡Ä¢¸ô ÀÄý ¦ÀÚŨ¾ Å¢¼, Å¡ú쨸 ÓØÅÐõ ÀÄý ¦ÀÈ  ¡¨Ã À¡÷ò¾¡Öõ ӾĢø ´Õ ÒýÓÚŨÄì ¦¸¡Îí¸û. ¯í¸û º¢§¿¸ôÀ¡÷¨ÅÔõ Òýº¢Ã¢ôÒõ ÅÆ¢ô§À¡ì¸÷¸Ùõ ¯í¸¨Çô ÀüÈ¢ ¿øÄ Å¢¾Á¡¸ º¢ó¾¢ì¸ò àñÎÀ¨Å, ÓÂüº¢òÐô À¡Õí¸û!

 

00000

 

ŢƢôÒ½÷

 

 1. ±¾¢Ã¡Ç¢Â¢ý «ÛÌӨȨÂô ÒâóÐ ¦¸¡ûÙí¸û. ¾ýÛ¨¼Â ±ó¾ §¾¨Å측¸ ¯í¸¨Ç «Û̸¢È¡÷ ±ýÚ «È¢Å§¾ Ó¾ø ŢƢôÒ½÷.
 2. À¢È÷ §¿¡ì¸í¸§Ç¡Î ¯í¸û §¾¨Å¸¨Ç þ¨½òÐô À¡Õí¸û ÁüÈÅ÷¸Ç¢ý §¿¡ì¸í¸û «Å÷¸¨Çô ¦À¡ÚòÐ «ÇÅ¢ø ºÃ¢Â¡É§¾ «ÅüÈ¢ø ¯í¸ÙìÌ ´òÐÅᾨ¾ Å¢ÄìÌÅо¡ý º¡Á÷ò¾¢Âõ.
 3. À¢Èâ¼õ ¿£í¸û ÀĢ¡¸¢Å¢ì ܼ¡Ð. ¯í¸ÙìÌ ¿ý¨Á ¾ÕÅЧÀ¡ø Å¡ìÌÚ¾¢¸¨Ç ¾ÕÅ¡÷¸û. þÅ÷¸û ²ý ¿ÁìÌ ¯¾Å §ÅñÎõ ±ýÉ ¯ó¾ø? ±ýÚ ¸ÅÉ¢Ôí¸û.
 4. ¯í¸û þÄìÌ ¦¾Ç¢Å¡¸ þÕì¸ðÎõ. «ó¾ þÄìÌ ¯í¸û ¾¢È¨Á ±ýÈ¡ø À¢ý ¿¢¨È§ÅüÈô À¼§ÅñÎõ ±ýÀ¾¢ø ¯Ú¾¢Â¡¸ þÕí¸û.
 5. À¢Èâ¼õ ÀĢ¡¸Áø À¢È¨Ãô ÀÂýÀÎòÐÅÐ ´Õ ¸¨Ä. «¨¾ ¯ýÉ¢ôÀ¡¸î ¦ºÂøÀÎòÐí¸û

 

00000

 

Å¡ú쨸¨Â ¦¿È¢ôÀÎòÐõ ¦À¡ý ¦Á¡Æ¢¸û

 

¿øÄô ÀÆì¸í¸Ùõ, ¦¸ð¼ ÀÆì¸í¸Ùõ ÁÉ¢¾É¢ý Áɾ¢Ä¢Õó§¾ §¾¡ýÚ¸¢ÈÐ. Áɾ¢ø ±ô§À¡Ðõ ¿øĨ¾ ÁðΧÁ ¿¢¨Éì¸ ¸ð¼¡Â À¢üº¢  «Ç¢ò¾¡ø §À¡Ðõ. ÓÊ×õ ¿ý¨Á¡¸Å þÕìÌõ. ¦¸ð¼¨¾ ¿¢¨Éò¾¡ø ¦¸ð¼¾¡¸§Å «¨ÁÔõ. ±É§Å ¯û Áɨ¾ ¿øÄ º¢ó¾¨É¸Ç¡ø Á¡üÈ §ÅñÎõ.                                              

                                                                                                           ¦¿ô§À¡Ä¢Âý ¯È¢ø

 

 

‘ÓÊ¡В ±ýÚ ´Õ§À¡Ð ¦º¡øÄ¡¾£÷¸û. «Êì¸Ê «ó¾ ¦º¡ø¨Ä ¦º¡øž¡Öõ, ¿¢¨ÉôÀ¾¡Öõ «Ð ¬ú Áɾ¢ø À¾¢óÐ ±ó¾ ´Õ ¸¡Ã¢ÂÓõ ºÃ¢ Åà ¦ºö ÓÊ¡Áø §À¡öŢθ¢ÈÐ. ±É§Å ‘ÓÊÔõ’, ‘þÂÖõ’ ±ý§È º¢ó¾¢Ôí¸û §ÀÍí¸û. þÐ×õ ¬ú Áɾ¢ø À¾¢óРŢΞ¡ø ´Õ ¸¡Ã¢Âò¨¾ ¿¢¨È§ÅüÚ¸¢È «Ç×ìÌ ¿ÁìÌ ºì¾¢¨Â ¾óРŢθ¢ÈÐ. ±É§Å ÓÊÔõ ±ýÚ ¦º¡øÖí¸û.                                                                                 

                                                                                                            áÀ÷ð ¦†È¢î „øÄ÷

 

ÁÉ¢¾ý §º÷ìÌõ ¦ºøÅõ §¾É¢ ¦ºøÅõ. §¾É¢ §º÷ìÌõ §¾ý §À¡Ä ÁüÈÅ÷¸ÙìÌ ÀÂýÀ¼ §ÅñÎõ.

                                                                                                            ¾¢¦Àò ÀƦÁ¡Æ¢

 

þó¾ ¯Ä¸¢ø Á¨ÉÅ¢¨Â Å¢¼ §ÁÄ¡É ¦Àñ ´Õò¾¢ þÕ츢ȡû «Åû¾¡ý ¾¡ö. 

                                                                                                            ±ø.¦„·À÷

 

þó¾ ¯Ä¸¢ø ¿¡õ À¢Èó¾Ð ±¨¾Â¡ÅÐ ¦ºöÐ ÓÊì¸ò ¾¡ý. §º¡õÀ¢ ¯ð¸¡÷óÐ ¸Å¨ÄôÀ¼ «øÄ. ¾í¸¨Çô ÀüÈ¢ ¬Ã¡ö󧾠      ¦À¡Ø¨¾ì ¸Æ¢ì¸§Å¡ ¾ÃôÀð¼¾øÄ þó¾ Å¡ú쨸. ¿õ Å¡ú쨸¢ý ¾Ì¾¢¨Â ¿¡õ ¦ºöÐûÇ ¦ºÂø¸§Ç ¿¢÷½Â¢ìÌõ. ±É§Å ¿øÄÅü¨Èî ¦ºöР ÓÊô§À¡õ.

                                                                                                            þÁ¡Û§Åø ·À¢ì§¼

 

                                                                                               

 

 

Å¡ú쨸¢ø ¾ý ÍÂÒò¾¢Â¢ø ¿õÀ¢ì¨¸ þøÄ¡¾ÅÛìÌ ±ýÚ§Á ´Ç¢ÁÂÁ¡É ±¾¢÷¸¡Äõ þÕ츠 ÓÊ¡Ð.         

                                                                                                         ÃÅ£ó¾Ã¿¡ò ¾¡Ü÷

  

¦ÅüÈ¢ ¦Àü§È ¾£Õ§Åý ±ýÚ ¯ýÛ¨¼Â Áɾ¢ø ¿£ §Áü¦¸¡û¸¢È ¾¢¼ ¿õÀ¢ì¨¸ò¾¡ý ¦ÅüÈ¢ìÌ «ÊÀ¨¼ ÁüȨŠÀüÈ¢ ¸Å¨ÄôÀ¼ §¾¨Å¢ø¨Ä.

                                                                                                         ¬ôø¡õ Ä¢í¸ý

 

 

«ôÀ¡Å¢¸û ¾÷ÁòÐìÌ ÀÂó¾¡÷¸û. «È¢Å¡Ç¢¸û ºð¼ò¾¢üÌ ÀÂó¾¡÷¸û. ¿£ Áɺ¡ðº¢ìÌ ÀÂôÀÎ.

                                                                                                           º¡½ì¸¢Â÷

 

¦ÅüÈ¢ ±ýÀÐ «ÅÃÅ÷ ±ñϸ¢È ±ñ½ò¨¾ô ¦À¡Úò§¾ ¸¢¨¼ì¸¢Ð.

                                                                                                           ¦¿ô§À¡Ä¢Âý

 

 

¦ÀÕó¾ý¨Á ¯¨¼ÂÅ÷¸û Á¢¸ Ò¸ú À¨¼ò¾Å÷¸û. ¾÷Áò¾¢ø ÀüÚ ¯¨¼ÂÅ÷¸û. ¿øÄÅ÷¸Ù¼ý §º÷òÐ þÕôÀÅ÷¸û ¬¸¢§Â¡÷ ¯Ä¸¢ø Ží¸ò¾ì¸Å÷¸û.

                                                                                                           Å¡øÁ¢¸£ áÁ¡Â½õ

 

 

¯Ä¸õ ±øÄ¡õ ´ÕÅ¨É Ò¸Øõ ±ýÈ¡ø  §¸¡¨Æ ܼ ¦Àâ ţÃÉ¡¸ Á¡È¢Å¢ÎÅ¡ý.                                                                                                                                                                                 ÍÅ¡Á¢ Å¢§Å¸¡Éó¾÷

 

 

 

ÁÉ¢¾ý ¸üÚì ¦¸¡ûÇ §ÅñÊ Ӿø Å¢„Âõ ±Ð? ¦ÁªÉõ.

                                                                                                           ¸¢Ã£Š ¿¡ðÎ ÀƦÁ¡Æ¢

 

§ÀîÍ «¾¢¸õ §Åñ¼¡õ, ÍÕì¸Á¡É À¾¢ø, “¦ºöÐ ÓÊôÀо¡ý”.

                                                                                                           ƒ¡÷ˆ ¦†÷¦À÷ð

 

«ýÒ ¦ºÖòО¢ø Á¸¢ú ¸¡Ïí¸û. ÀÊÀÃõ «ýÒ ¦ºÖòÐí¸û. ´ÕÅÕ즸¡ÕÅ÷ ¯¾Å¢ ¦ºöÅÐ ÒÉ¢¾Á¡ÉÐ. ÅÚ¨Á¢Öõ Àº¢Â¢Öõ «øÄ¡Êì ¦¸¡ñÎ Å¡ú¨¸Â¢ý ¸¨¼ì§¸¡Ê¢ø þÕìÌõ ²¨Æ Áì¸Ç¢¼õ «ýÒ ¸¡ðÊ ¯¾Å¢ ¦ºöÔí¸û. ²¨Æ ±Ç¢ÂÅ÷¸ÙìÌî ¦ºöÔõ «ýÒ þ¨ÈÅÛìÌ ¦ºöÔõ «ýÀ¡Ìõ.

                                                                                                         «ý¨É ¦¾Ã…¡

 

 

 

¸ÕòÐ ¿¢¨Èó¾ ¦ºÂÄ¢ø ¿¡ð¼õ ¦¸¡ñ¼Å÷¸û, ¯Ú¾¢ ̨Ä Á¡ð¼¡÷¸û ¦ºÂÄ¢ø ¯Ú¾¢ ¸¡ðÊ ¦ÅüÈ¢ ¦ÀÚÅ÷.                                                                                               §„¡ôÀý §†È¡Å÷

 

¿ÁÐ ¯ûÁɺ쾢ìÌ ±ø¨Ä ¸¢¨¼Â¡Ð. ±É§Å Á¢¸ º¢Èó¾ Å¡ú§Å Å¡Æô§À¡¸¢§Èý ±ýÚ ¯Ú¾¢ ¦ºöÐ ¦¸¡ûÙí¸û. «ó¾ ¸üÀ¨É¢§Ä§Â ´ù¦Å¡Õ ¸¡Ã¢Âò¨¾Ôõ º¢ÈôÀ¡¸ ¦ºöÐ ÓÊÔí¸û. ¿¡Ç¨¼Å¢ø ¿£í¸û ¸üÀ¨É¢ø ¸ñ¼ ¯Â÷ó¾ Å¡ú¨¸§Â ¯í¸ÙìÌ ¿¢Ãó¾¢ÃÁ¡¸ «¨ÁóРŢÎõ.

                                                                                                           ¦ƒÃ¡÷𠦿öý¦À÷ì